logo

SMI under Coronatiden

(Senast uppdaterad: 2020-05-18)

Här följer information om SMI:s verksamhet under tiden den allmänna smittspridningen av Covid-19 råder. SMI bemannas dagligen med 1–2 personer i expeditionen under kontorstid. I högskoleledning rekommenderas arbete hemifrån i första hand. Möten hålls företrädesvis via videolänk.

SMI följer Folkhälsomyndighetens och regeringens aktuella direktiv på följande sätt (uppdateras efterhand). Bland annat är deras rekommendation att prioritera distansundervisning i den mån den fungerar som alternativ. Från och med 7 april har dock undantagsbeskrivningar tillkommit (se länken här). Det betyder att lärosätet får anordna praktiska prov och examinationer i sina lokaler, samt att studerande får använda lokalerna om de behöver det för att kunna klara sin utbildning. Detta förutsatt att lärosätet vidtar åtgärder för att minska smittspridning – se nedan.

Generellt

Huvudregeln är att fysiska möten inom ramen för SMI:s verksamhet bara får ske inom gränserna för vad Folkhälsomyndigheten och regeringen beslutar. Bland annat innebär det att om du har några sjukdomssymptom som liknar förkylning, influensa, halsfluss eller dylikt, skall du stanna hemma tills du har haft minst två symptomfria dagar. Anmäl frånvaro i Schoolity (gäller såväl lärare som studenter) om du inte deltar i undervisning.

Alla som vistas vid SMI uppmanas tvätta sina händer med tvål och varmt vatten vid ankomst samt före och efter lektion och vid intag av mat och dryck. Städa efter dig, särskilt vad gäller disk. Städarna prioriterar disinfektering av gemensamma ytor, handtag, dörrblad och toalettutrymmen. Handsprit ska finnas i dispensrar längst med korridorer närmast toaletterna och ska användas flitigt av er som vistas i lokalerna.

Huvudporten till SMI hålls stängd och låst. Passering in och ut sker via sidodörren med iLOQ-nyckeln (för in din nyckel “upp och ner” i läsaren som finns på den svarta pelaren med kortläsare och dörröppnare utanför, vänta tills läsaren lyser grönt och tryck sedan på dörröppnaren). Släpp inte in någon du inte känner från verksamheten. Numret till väktaren står på väggen utanför Expeditionen om väktaren behövs.

Verksamhetsledning
 1. Expeditionen på SMI håller öppet under ordinarie tider vardagar kl.08.30-16.30.
 2. Övrig ledningspersonal arbetar företrädresvis hemifrån och håller kontakt och möten via videolänk.
 3. Ledningsråd har avstämningsmöte varje tisdag lunch. Inbjudan via videolänk. Anslås i Schoolity där också anteckningar från varje möte förs i Agenda.
 4. FUN möte sker vid utsatt tid via videolänk (anslås i Schoolity).
 5. Samråd sker vid utsatt tid via videolänk (anslås i Schoolity).
 6. Profilansvariga mötet sker vid utsatt tid via videolänk (anslås i Schoolity).
 7. Personalmöte 8 juni sker via videolänk.

Nya beslut om verksamheten gällande vecka 23-25 och 34-36 tas under vecka 21.

Programutbildningar

Programutbildningarnas kursundervisning bedrivs med fortsatt prioritering efter rangordning:

 1. Distansundervisning med hjälp av länk (Meet, Zoom, Facetime, Skype, Teams, Messenger etc)
 2. Självstudier med handledning främst digitalt/via länk
 3. Lektioner på annan tid och längd i kombination med 1. och 2. ovan
 4. Uppskjutning/omläggning av lektioner med ny schemaläggning
 5. Fysiska möten vid SMI eller annan lokal efter överenskommelse. Samtliga som träffas ska vara symptomfria generellt, inte tillhöra en riskgrupp och tvätta händerna innan mötet.

Kursläraren beslutar om undervisningsform efter samråd med studenter om lektionernas genomförande. Överenskommen metod anslås vid motsvarande lektions agenda i Schoolity och närvaro rapporteras på vanligt sätt i Schoolity för motsvarande ordinarie lektionstillfälle. Kurser som inte blir klara till och med vecka 22 får anpassat schema över sommaren/intill hösten. Information om detta framgår i Schoolity.

All gästlärarverksamhet är inställd tillsvidare.

SMI:s examensfestival

Examensfestivalen med sceniska produktioner ("examenskonserter"), som skulle hållas i vecka 22, skjuts fram till vecka 33, fredag-lördag den 14-15 augusti. Nytt schema tas fram för detta i överenskommelse med de medverkande. Två examenskonserter hålls fredag i vecka 22, 29 maj kl.18.00 (Kasper) och kl.19.30 (Carl). Konserterna sändes via Facebook och hemsidan. Max 20 inbjudna personer är tillåtna i lokalen per konsert, i samråd med rektor. Rådande rekommendationer för den aktuella tidspunkten kommer att efterföljas. Samtliga medverkande i scenuppträdandet bör oavsett vara symptomfria generellt, inte tillhöra en riskgrupp och tvätta händerna innan repetition och framförande.

Fristående kurser

Fristående kurser är uppskjutna generellt vad gäller att träffas fysiskt i SMI:s lokaler. Fristående kurser kan komma att ges som distansundervisning samt självstudier med digital handledning. Kursläraren informerar studenter i varje enskilt fall via e-post och meddelar överenskommen lektionsform i Schoolity.

Kurser som inte blir klara till och med vecka 22 får anpassat schema över sommaren/intill hösten. Besked om detta kommer senast vecka 21.

Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildningar är uppskjutna fram till och med vecka 15. Kurser som inte blir klara till och med vecka 22 får anpassat schema över sommaren/intill hösten. Besked om detta kommer senast vecka 21.

Planering för hösttermin 2020
Första prioritering ges kurser som måste anordna examinationer, redovisningar och lektioner intill början av hösttermin. Årskurs 1 (nyantagna studenter) kan komma att få en något senarelagd start med förskjutning med en eller några veckor, så att övriga kurser kan göras klart innan. Ingen gästverksamhet genomförs i samband med höststarten för att maximera schemautrymmet inför eventuella kursslut.