logo

SMI under Coronatiden

(Senast uppdaterad: 2020-04-01)

Här följer information om SMI:s verksamhet under tiden den allmänna smittspridningen av Covid-19 råder. SMI bemannas dagligen med 1–2 personer i expeditionen under kontorstid. Växelnumret fungerar men p.g.a. bemanningen kan du med fördel lämna meddelande så ringer vi tillbaka.

SMI följer Folkhälsomyndighetens och regeringens aktuella direktiv på följande sätt (uppdateras efterhand):

Generellt

Huvudregeln är att fysiska möten inom ramen för SMI:s verksamhet bara får ske inom gränserna för vad Folkhälsomyndigheten och regeringen beslutar. Bland annat innebär det att om du har några sjukdomssymptom som liknar förkylning, influensa, halsfluss eller dylikt, skall du stanna hemma tills du har haft minst två dagar utan symptom. Anmäl frånvaro i Schoolity (gäller såväl lärare som studenter) om du inte deltar i undervisning.

Alla som vistas vid SMI ska tvätta sina händer med tvål och varmt vatten vid ankomst samt före och efter lektion och intag av mat och dryck. Städa efter dig, särskilt vad gäller disk.

Huvudporten till SMI hålls stängd och låst. Passering in och ut sker via sidodörren med iLOQ-nyckeln (för in nyckeln “upp och ner” i läsaren som finns på den svarta pelaren med kortläsare och dörröppnare utanför, vänta tills läsaren lyser grönt och tryck sedan på dörröppnaren). Släpp inte in någon du inte känner från verksamheten. Numret till väktaren står på väggen utanför Expeditionen om väktaren behövs.

Verksamhetsledning
 1. Bemanning på SMI fortsatter med minst en ansvarig från ledningen och en från expeditionen per dag efter möjlighet och schema. Vem som har dagens bemanning anslås i Schoolity under lokalen Expedition. Övrig ledningspersonal arbetar hemifrån.
 2. Ledningsråd har avstämningsmöte varje tisdag lunch. Inbjudan via videolänk. Anslås i Schoolity där också anteckningar från varje möte förs i Agenda.
 3. FUN möte sker vid utsatt tid tisdagar 21 april och 26 maj via videolänk (anslås i Schoolity).
 4. Studentkårsmötet sker vid utsatt tid onsdag 22 april via videolänk (anslås i Schoolity).
 5. UKÄ platsbesök nr 2 sker tisdag 5 maj via Zoom (UKÄ hostar).
 6. Samråd sker vid utsatt tid onsdag 6 maj via videolänk (anslås i Schoolity).
 7. Profilansvariga mötet sker vid utsatt tid måndag 25 maj via videolänk (anslås i Schoolity).

Nya beslut om verksamheten gällande vecka 23-25 och 34-36 tas under vecka 21.

Programutbildningar

Programutbildningarnas kursundervisning bedrivs med fortsatt prioritering som under vecka 13-15 d.v.s. i rangordning:

 1. Distansundervisning med hjälp av länk (Meet, Zoom, Facetime, Skype, Teams etc)
 2. Självstudier med handledning främst via länk/digitalt
 3. Lektioner på annan tid och längd med kombination av 1. och 2. ovan
 4. Uppskjutning/omläggning av lektioner med ny schemaläggning
 5. Fysiska möten vid SMI eller annan lokal efter överenskommelse. Samtliga som träffas ska vara symptomfria generellt, inte tillhöra en riskgrupp och tvätta händerna innan mötet.

Kursläraren beslutar om undervisningsform efter samråd med studenter om lektionernas genomförande. Överenskommen metod anslås vid motsvarande lektions agenda i Schoolity och närvaro rapporteras på vanligt sätt i Schoolity för motsvarande ordinarie lektionstillfälle. Omläggning av kurserna sker från och med vecka 16 beroende på lärarnas inrapportering av kursomläggning. Kurser som inte blir klara till och med vecka 22 får anpassat schema över sommaren/intill hösten. Information om detta kommer senast vecka 21.

All gästlärarverksamhet är inställd tillsvidare.

SMI:s examensfestival

I första hand kommer examensfestivalen att genomföras som livestreamade konserter från SMI:s lokaler enligt ursprungliga schemat. Samtliga medverkande i scenuppträdandet ska vara symptomfria generellt, inte tillhöra en riskgrupp och tvätta händerna innan repetition och framförande.

Övningsundervisning vid SMI

Övningsundervisning kan fortsättningsvis bedrivas vid SMI i enskild överenskommelse mellan student och övningselev (samt i förekommande fall, deras målsmän). Alternativen, rekommendationerna och villkoren för undervisning ovan gäller även för övningsundervisning. Studenter bokar lokal genom info@smi.se för att lokalbokningen ska synas i Schoolity.

Fristående kurser

Fristående kurser är uppskjutna generellt vad gäller att träffas fysiskt i SMI:s lokaler. Fristående kurser kan komma att ges som distansundervisning samt självstudier med digital handledning. Kursläraren informerar studenter i varje enskilt fall via e-post och meddelar överenskommen lektionsform i Schoolity.

Kurser som inte blir klara till och med vecka 22 får anpassat schema över sommaren/intill hösten. Besked om detta kommer senast vecka 21.

Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildningar är uppskjutna fram till och med vecka 15. Kurser som inte blir klara till och med vecka 22 får anpassat schema över sommaren/intill hösten. Besked om detta kommer senast vecka 21.

Antagningsprov

Årets antagningsprov kommer att erbjudas på följande sätt:

DAG 1 (vecka 20 enligt ursprungsschemat):
Profilprov genomförs genom kombination av inskickad video med kompletterande onlinemöte via videolänk. Möjligheten att genomföra provet via fysisk träff på SMI kan komma att också erbjudas som alternativ. Schemat följer det ursprungliga d.v.s.:

Sång, gitarrer, stråk - mån-tis (några ev. ons)
Musikskapande - ons-fre
Slagverk, blås, piano - tor-fre

Undervisningsprov ersätts med en mer ingående intervju som genomförs online.

Musikteori- och gehörsprov genomförs online.

Instruktioner skickas ut med kallelse ca två veckor före provet.

DAG 2 (kan bli uppskjuten till nya datum i juni):

Gruppledningsprov kan komma att göras om för att kunna genomföras med mindre grupper med mer valfrihet om innehåll, andra instruktioner. Ledningsrådet ansvarar för utformning.

Pianoprov genomförs som tänkt.

Planering för hösttermin 2020
Första prioritering ges kurser som måste anordna examinationer, redovisningar och lektioner intill början av hösttermin. Årskurs 1 (nyantagna studenter) kan komma att få en något senarelagd start med förskjutning med en eller några veckor, så att övriga kurser kan göras klart innan. Ingen gästverksamhet genomförs i samband med höststarten för att maximera schemautrymmet inför eventuella kursslut.