logo
mn

HÖGSKOLEEXAMEN I LOGONOMI 120 hp
– Röst- och talpedagog med estetisk inriktning

Utbildningen går normalt vartannat år och nästa utbildningsstart blir höstterminen 2023. Ansökan till utbildningen öppnar i början av 2023 och ansökan ska lämnas till SMI senast 15 april 2023.


Utbildningsledare: Kristina Lund

Utbildningen, ger kompetens att arbeta som röst- och talpedagog med estetisk inriktning.

För dig med examen på grundnivå om 120–180 hp inom pedagogiskt och/eller konstnärligt område såsom sång-, teater-, logoped-, lärarutbildning. Dessutom bör du ha viss erfarenhet av att arbeta som pedagog inom röstområdet.

Du kan även ha tillägnat dig motsvarande reell kompetens genom t ex studier och konstnärligt, praktiskt-pedagogiskt röstarbete. Se vidare nedan under Särskild behörighet.

Studiernas omfattning

Heltidsstudier med SMI-förlagd undervisning två dagar per vecka. I heltidsstudierna ingår egen praktik, fyra timmar per vecka, genom hela utbildningen. Denna undervisning ska ske inom röstområdet och ordnas av dig själv, i samråd med metodikläraren.


HÖGSKOLEEXAMEN I LOGONOMI 120 hp

 • Metodik och didaktik (inkl. VFU) 22,5 hp
 • Muntlig framställning 22,5 hp
 • Röstträning 10 hp
 • Metodik för det kommunikativa ledarskapet 7,5 hp
 • Praktisk retorik 7,5 hp
 • Kroppslig medvetenhet och gestaltning 7,5 hp
 • Röstens anatomi och fysiologi 7,5 hp
 • Fonetik och röstakustik 10 hp
 • Pedagogik, psykologi och vetenskapsteori 10 hp
 • Självständigt examensarbete 15 hp

Särskild behörighet:

Behörig att söka är den som har examen på grundnivå om 120–180 hp inom pedagogiskt och/eller konstnärligt område, eller har annan relevant högskoleutbildning till exempel inom logopedi, samt har erfarenhet av arbete som pedagog inom röstområdet.

Du kan även ha tillägnat dig motsvarande reell kompetens såsom

 • pedagogisk utbildning/erfarenhet
 • utbildning/erfarenhet av arbete med den egna rösten
 • utbildning/erfarenhet av rösten som arbetsredskap i kommunikativa sammanhang
 • utbildning/erfarenhet av konstnärligt, gestaltande arbete med rösten.

Den reella kompetensen bör kunna dokumenteras för en sammanlagd tid om minst 4 år inom ovanstående områden eller delar av dessa. Du kan exempelvis ha varit verksam som dramapedagog, teaterpedagog, körledare, röstpedagog, sångpedagog, musiklärare, kursledare, sångare, skådespelare, berättare, präst, retoriker, programledare med mera.

Urval

Urval sker genom antagningsprov.

Antagning

Besked om antagning lämnas skriftligt senast vecka 24.

P.g.a. pandemin äger årets antagningsprov till största delen digitalt genom videoinspelade underlag som du ombeds lämna in under vecka 17 samt online prov under vecka 20. Kallelse och instruktioner om de förberedda uppgifterna skickas ut vecka 16 till den e-postadress du angett i din ansökan.

Allmänt om dina inlämnade videounderlag

Börja varje inspelning med att tydligt säga ditt namn och vad du ska framföra för vilket prov. Inspelningen genomförs stående och spelas in så den sökande ses framifrån i helkropp (aldrig mindre än halvkropp vid eventuell förflyttningar).

Spela in i en lokal med adekvat ljus där du kan genomföra din video ostörd i ljud och bild. Du kan spela in med valfri utrustning bara resultatet blir att vi tydligt ser och hör dig. Tänk på att mikrofonen på mobila enheter är ofta bättre än den på en dator. Videon skall göras i en tagning per uppträdande utan redigering av ljud eller bild d.v.s. inga effekter, EQ eller mixning utan “rå ljud genom mikrofon”.

Om möjligt döper du varje videospår med initialer och innehåll ex. ”AA Dikt”.

Provets innehåll

Förberedda uppgifter:

Spela in på video i ljud och bild, en video per verk. Skickas in under vecka 17.

 • 1 En valfri dikt
 • 2 Ett valfritt prosastycke (1 och 2 tillsammans ca 5 min total tid)
 • 3 En valfri sång/visa utantill utan ackompanjemang
 • 4 En obligatorisk dikt (skickas med kallelse vecka 16)
Undervisningsprov:

Spela in på video en lektion du genomför med en elev. I din lektion ska du genomföra 2–3 röstuppvärmningsövningar med eleven, därefter arbetar du med elevens paralingvistik och gestaltning av en text under ca 10 minuter. Texten ska vara helt ny för eleven, dela inte ut den i förväg. Texten skickas till dig i samband med kallelse till provet vecka 16.

Oförberedda uppgifter för dig som går vidare till dag 2:

Under vecka 18 får de som går vidare till provdag 2 kallelse och instruktioner till de oförberedda proven som genomförs online i realtid under torsdag–fredag v 20.

 • 1 En dikt
 • 2 Ett prosastycke
 • 3 Rytmhärmning (text, rytm, gestaltning
 • 4 Muntligt referat av förelagd text
 • 5 Intervju

Lycka till!

OBS! Exempel på prov från ett tidigare år.

Läsåret

Undervisningen börjar vecka 35.

Kursplaner Antagningsprov 2021
mn1 Intervju (2022) med en student på Logonomprogrammet

Lovisa Westbacke bor i Göteborg och går första året på Logonomprogrammet.


mn1 Intervju (2021) med två studenter på Logonomprogrammet

Anne Berglund Frid och Tove Simonsen läser sitt andra och sista år i Logonomprogrammet.


mn1 Intervju (2020) med en student från Logonomprogrammet

Michaela Alfvén går första året på logonomprogrammet


mn1 Intervju (2019) med en student som gått Logonomprogrammet

Rita Saxmark, logonom, tog sin examen 2016.


mn1 Samtal (2018) mellan två studenter som går Logonomprogrammet

Halina Larsson Diver och Maria Havrell studerar andra året på Logonomprogrammet.


mn1 Intervju (2017) med två studenter som gått Logonomprogrammet

Niclas Steeve och Ulrika Zettersten berättar om att arbeta som logonomer i det gemensamma företaget Röstbolaget och ser tillbaka på utbildningen.