tel 08-611 05 02
fax 08-611 52 61
e-post info@smi.se
postadress: Box 26 164
100 41 STOCKHOLM
se karta
SMI-Utbildningskatalog 2016

Beställ utbildningskatalog! info@smi.se

Ladda hem pdf (4 Mb)


HÖGSKOLEEXAMEN, MUSIKPEDAGOGISK UTBILDNING 120 hp

INTERVJUER MED STUDENTER OCH LÄRARE PÅ MUSIKPEDAGOG-
PROGRAMMET

Jonas Ek

Jonas Ek studerar på logonomprogrammet.

Intervju med Jonas

Sharon Dyall

Sharon Dyall studerar på logonomprogrammet.

Intervju med Sharon

EwaMaria Roos

EwaMaria Roos är kursansvarig i Muntlig framställning på Logonomprogrammet

Intervju med EwaMaria

Agneta Guldberg

Agneta Guldberg gick Logonomprogrammet 2011

Eva Magnusson

Eva Magnusson gick Logonomprogrammet 2011

Läs ett samtal mellan Eva och Agneta

Sandra Ottander

Sandra Ottander gick Logonomprogrammet 2006-08

Intervju med Sandra

HÖGSKOLEEXAMEN I LOGONOMI 120 hp
– Röst- och talpedagog med estetisk inriktning

Utbildningsledare: Kristina Lund

Utbildningen, ger kompetens att arbeta som röst- och talpedagog med estetisk inriktning.

För dig med examen på grundnivå om 120–180 hp inom pedagogiskt och/eller konstnärligt område såsom sång-, teater-, logoped-, lärarutbildning. Dessutom bör du ha viss erfarenhet av att arbeta som pedagog inom röstområdet.

Du kan även ha tillägnat dig motsvarande reell kompetens genom t ex studier och konstnärligt, praktiskt-pedagogiskt röstarbete. Se vidare nedan under Särskild behörighet.

HÖGSKOLEEXAMEN I LOGONOMI 120 hp

UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA (UVK) 40 hp

 • Metodik och didaktik 22,5 hp
 • Metodik för ledarskap och kommunikation 7,5 hp
 • Psykologi och pedagogik 7,5 hp
 • Vetenskapsteori och forskningsmetoder 2,5 hp

ÄMNESSTUDIER 80 hp

 • Muntlig framställning 20 hp
 • Röstträning 10 hp
 • Retorik 7,5 hp
 • Kroppslig medvetenhet och gestaltning 7,5 hp
 • Scenisk produktion 2,5 hp
 • Röstens anatomi och fysiologi 7,5 hp
 • Fonetik och röstakustik 10 hp
 • Självständigt arbete – Examensuppsats 15 hp

KURSPLANER


Särskild behörighet:

Behörig att söka är den som har examen på grundnivå om 120–180 hp inom pedagogiskt och/eller konstnärligt område, eller har annan relevant högskoleutbildning till exempel inom logopedi, samt har erfarenhet av arbete som pedagog inom röstområdet.

Du kan även ha tillägnat dig motsvarande reell kompetens såsom
pedagogisk utbildning/erfarenhet
utbildning/erfarenhet av arbete med den egna rösten
utbildning/erfarenhet av rösten som arbetsredskap i kommunikativa sammanhang
utbildning/erfarenhet av konstnärligt, gestaltande arbete med rösten.

Den reella kompetensen bör kunna dokumenteras för en sammanlagd tid om minst 4 år inom ovanstående områden eller delar av dessa. Du kan exempelvis ha varit verksam som dramapedagog, teaterpedagog, körledare, röstpedagog, sångpedagog, musiklärare, kursledare, sångare, skådespelare, berättare, präst, retoriker, programledare med mera.

Studiernas omfattning

Heltidsstudier med SMI-förlagd undervisning två dagar per vecka. I heltidsstudierna ingår egen praktik, fyra timmar per vecka, genom hela utbildningen. Denna undervisning ska ske inom röstområdet och ordnas av dig själv, i samråd med metodikläraren.

Urval

Urval sker genom antagningsprov.

Ingen antagning till läsåret 2016-17
Nästa antagningsprov vecka 20, 2017

Provets innehåll

Förberedda uppgifter:
 • 1 En dikt
 • 2 Ett prosastycke (1 och 2 tillsammans ca 5 min)
 • 3 En visa utantill utan ackompanjemang
 • 4 Gruppledningsprov (se nedan)
Oförberedda uppgifter:
 • 1 En dikt
 • 2 Ett prosastycke
 • 3 Rytmhärmning
 • 4 Muntligt referat av förelagd text
 • 5 Intervju
Gruppledningsprov
OBS! Exempel på prov från ett tidigare år. Prov för 2017 skickas till de sökande ca 2 veckor före provet.

Välj ut en av dessa fem texter för ditt gruppledningsprov. Du har 10 minuter på dig att lära ut texten och att arbeta med gestaltning och form/arrangemang.

Gruppen består av 5-8 personer och utgörs av dina medsökande kamrater.

Du kan använda materialet med stor frihet: unison läsning, talkör, soloinsatser, inslag av rörelse-dans-sång. Möjligheterna är många! Det är viktigt att du inte delar ut texten utan arbetar via gehöret. Tänk på att tiden är begränsad och att det gäller att arbeta enkelt och tydligt.

Vi bedömer din förmåga att skapa kontakt med gruppen och hur du leder och samspelar med den. Vi bedömer även konstnärligheten i dina instruktioner och i det färdiga resultatet.

Lycka till!


Antagning

Besked om antagning lämnas skriftligt senast vecka 24.

Läsåret

Undervisningen börjar vecka 35.

Ansökan

Ansökan görs på särskild blankett och ska vara SMI tillhanda senast 15 april 2017.STUDERA PÅ LOGONOMPROGRAMMET

Studera – undervisa – praktisera – auskultera

Du studerar på SMI två dagar per vecka, vanligen onsdag–torsdag. Detta för att underlätta för dig som reser, samt ge utrymme för egen undervisning som är en del av din verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Övningsundervisning anordnas också av SMI. All övningsundervisning är handledd. I VFU ingår även auskultation hos andra pedagoger inom området.

Metodik för grupp och individ

Undervisning i grupp ger många pedagogiska och sociala vinster på alla nivåer och ger elever en god träning i att samverka med andra. På SMI utbildas du till att undervisa både grupper och enskilda elever.

Vetenskaplig grund

Flera av SMI:s lärare forskar parallellt med sin undervisning och du får kontinuerligt ta del av nya nationella och internationella forskningsresultat. Under ditt sista studieår genomför du ett större självständigt arbete i skriftlig form där du tillämpar vetenskaplig teori och metod.

Samverkan

Genom samverkan med övriga utbildningar på SMI och genom kontakter och möten med andra universitet, högskolor, organisationer och institutioner utvecklas verktyg som kan öppna dörrar och bygga broar mellan olika konstnärliga uttrycksformer och mellan logonomin och det omgivande samhället. SMI:s egen Röstakademi samt högskolans medverkan i olika röstsammanhang (t.ex. Röstforum, Svenska Logonomförbundet, Svenska Sång- och Talpedagogförbundet) engagerar både personal och studenter.